نظرسنجی

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

کیفیت خدمات پورتال مکانی سازمان نقشه برداری کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

سرعت خدمات پورتال مکانی سازمان نقشه برداری کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

سهولت دستیابی به خدمات پورتال مکانی سازمان نقشه برداری کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

آيا اطلاع رساني و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شمار ارائه شده است؟
میزان رضایت از مدت زمان صرف شده جهت راه اندازی سرویس های مورد درخواست چه مقدار است؟
پیشنهاد : 


ارسال